Copyright

Nedan följer information dels för externa upphovsrättsinnehavare samt användningen av material som SilverGuld.com har upphovsrätt till.

Below you find information for holders of copyrighted material in use on SilverGuld.com and SilverGuld.com:s own copyright policy.

- Externt upphovsrättsmaterial/External copyright

Svenska/Swedish
SilverGuld.com har för avsikt att alltid följa tillämpbar & tvingande lagstiftning rörande upphovsrätt. Om ni anser er ha upphovsrätt till något material som är publicerat på SilverGuld.com och önskar att vi ska vidta någon åtgräd så ber vi er vänligen att kontakta oss. För att vi ska kunna ta ställning till er förfrågan kommer vi att behöva följande information:

1. Fullmakt (ifall den som anser sig ha upphovsrätt framställer krav via ett ombud).

2. Stöd för er uppfattning att materialet uppfyller kraven för upphovsrätt och att just, ni, har upphovsrätt till materialet.

3. Er motivering varför vår använding av ert upphovsrättsskyddade material inte är tillåtet enligt de möjligheter som ges i gällande upphovsrättslagar.

4. Den/de åtgärd/er som ni vill att vi ska vidta.

5. Era fullständiga kontaktuppgifter.

English:
SilverGuld.com will comply to all applicable laws concerning copyrigt. If you have copyright rights to any material that has beeen published on our site and wish for us to take any action, please, feel free to contact us. For us to be able to consider your claims you need to provide the following information:

1. If the request is not done by the subject that claims copyright we need to see a power of attorney or other equally legal binding document for the holder of copyright.

2. Support for the claim that the information is copyrighted and that, you, hold those copyright claims.

3. Your motivation why our use of the information is not allowed according to the relevant statues that allows for the use of copyrighted information.

3. Action/s you would like us to take.

5. Your full contact information.

- Internt upphovsrättsmatrial/SilverGuld.com:s copyright

Svenska/Swedish
SilverGuld.com förbehåller sig all rätt till allt eget producerat material. Sådant material får ej spridas utan skriftligt samtycke. Ni är välkomna att kontakta oss om ni vill söka ett sådant samtycke. Att länka till våra sidor är tillåtet och så även att tala om vilken typ av information som man kommer till om man klickar på länken. Det är inte tillåtet att sprida materialet så att man kan ta till sig en väsentlig del av det utan att man måste gå in och läsa resten av materialet på SilverGuld.com. Det är först då som man ska kunna ha någon använding av materialet.

English:
SilverGuld.com reserves all copyright. It is not allowed to spread our copyrighted information without our prior written consent. You are welcome to contact us and seek such a consent. It is perfectly allowed to link to our site and also to tell what type of information there is on the linked site. It is however not allowed to spread our copyrighted material so that it can be absorbed and understood wihout visiting our originating source, only then is the vistor supposed to be able to understand and have any use of the information.